Disclaimer
 
Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
 
De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie.
 
De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.
 
Intellectuele eigendom
 
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
 
Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites
 
Aan de gebruiker wordt meegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
 
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.
 
Geen aansprakelijkheid
 
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.
 
Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.
 
Privacy Wet
 
Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. Je gegevens zijn absoluut veilig en worden NOOIT aan derden verkocht!
 
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete
toestemming.
 
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt, vereist 20 jaar bewaard.
 
Over mij
 
De website www.salacia.eu wordt beheerd door Sandra Slotboom van praktijk Salacia.
Salacia  is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG wet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Mijn gegevens zijn: Salacia, Omanstraat 58, 2622 GZ Delft.
KvK nummer: 80980937.
BTW nummer: NL003514015B12
 
Wat zijn persoonsgegevens? 
 
Ieder stukje informatie waarmee je een persoon identificeert. Ook je zakelijk mailadres of een IP adres. Daarom gelden de privacy regels voor zowel bedrijven als consumenten.
 
Welke gegevens verzamel ik?
 
Wanneer jij je online aanmeldt voor een gratis weggever, het contactformulier invult of een behandeling ondergaat in mijn praktijk zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen of door te geven. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt.
 
Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?
 
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden: Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwtjes, commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebookadvertenties.
 
We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten, niet met gegevens die via ons contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn. Ik voeg nooit zelf je emailadres toe aan een mailinglijst!
 
Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en emailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.
 
Je naam, emailadres, fysieke adres en geboortedatum gebruik ik voor het maken van facturen als je een dienst aankoopt. Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Zoals de eventuele aanmaak van een factuur voor de zorgverzekering.
 
Privacy op de Zorgnota
 
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:
• Uw naam, adres en woonplaats
 
• uw geboortedatum
 
• de datum van de behandeling
 
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
 
• de kosten van het consult
 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
 
Beveiliging persoonsgegevens
 
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. In 't kort, zowel ik als mijn providers stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens veilig te houden.
 
Cookies
 
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.
 
Advertentiecookies
 
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (DoubleClick) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.
 
Google Analytics
 
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.
.
Social media
 
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst: Facebook, Instagram en Linkedin
Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social mediakanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
 
Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Evenwel blijf je nog maximaal een jaar in het systeem tot ik de uitschrijflijst volledig verwijder.
 
Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
 
Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten mijn website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies.
Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.
 
Meldplicht datalekken
Salacia kent de meldplicht datalekken. Worden er persoonsgegevens gemist of verloren? Dan melden we dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bij een ernstige datalek of gevaar voor de personen erachter, moeten we ook de betreffende personen rechtstreeks informeren.
 
Rechten
 
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Wel ben ik verplicht om jouw dossiers 20 jaar te bewaren.
 
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.
 
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
 
 
Algemene Voorwaarden Salacia
 
Artikel 1 Inleiding
  1. Voor de leesbaarheid van het document heb ik zoveel mogelijk gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Salacia bedoeld.
 
Artikel 2 Voorwaarden deelname online programma’s
2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn programma’s.
2.2 In mijn programma’s deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn programma’s met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is
afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de desbetreffende productpagina’s op de website.
 
Artikel 3 Intellectueel eigendom / gebruik materialen.
3.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
3.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.
 
Artikel 4 Materialen en licenties
4.1 Ik streef ernaar de materialen zolang mijn praktijk bestaat online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen.
 
Artikel 5 Acupunctuur- en massage behandelingen
5.1 Salacia is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
5.2 Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.
5.3 De voor de behandeling afgesproken tijdsduur is inclusief het omkleden door de cliënt.
5.4 Ethiek en hygiëne zijn voor ons belangrijk. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
5.5 Salacia geeft geen erotische massages en zal indien een cliënt dit toch wil, dit altijd weigeren.
5.6 Salacia behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van alcohol of geestverruimende middelen.
5.7 Bij ongepast gedrag, dit naar oordeel van de medewerkers van Salacia, of het niet naleven van de algemene voorwaarden van Salacia, zal een behandeling worden beëindigd en dienen de kosten voor de afgesproken behandeling direct te worden voldaan. Salacia kan een dergelijke cliënt ook voor toekomstige behandelingen weigeren.
5.8 Bij annulering gedaan door Salacia zal de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Hiervoor wordt dan meteen een nieuwe afspraak gemaakt. Vergoeding van de door Salacia geannuleerde afspraak is voor beide partijen niet van toepassing.
 
Artikel 6 Klachten
6.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
6.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of
schadeloosstelling.
6.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
6.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.
 
Artikel 7 Aansprakelijkheid
6.1 Ik span me naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van de werkzaamheden betreffende behandeling en cursus. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop ik geen invloed kan uitoefenen. Ik verstrek geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden.
6.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schadedoor bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.
6.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te
herstellen, of schade te beperken, of op te heffen. Deze is ook steeds beperkt tot directe schade en gelimiteerd tot de uitkering van mijn aansprakelijkheidsverzekering. Tevens is het bedrag in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
 
Artikel 8 Overmacht
8.1 Indien ik door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, ben ik gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van
aanbieder op betaling door afnemer voor reeds door aanbieder verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te schorten.
8.2 Aanbieder zal afnemer/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval
van ziekte, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten.
8.3 In geval van opschorting zal ik alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
8.4 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor ik tijdelijk of blijvend niet in staat ben om aan verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van mij kan worden gevergd dat ik mijn verplichtingen jegens afnemer/deelnemer (verder) nakomt.
 
Artikel 9 Overig
9.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
9.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen
in acht wordt genomen
9.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.
 
Behandelovereenkomst bij acupunctuur en voetreflexbehandelingen
 
De therapeut biedt aan de cliënt de benodigde behandeling of begeleiding, zoals in het behandelplan zal worden/is verwoord.
 
Beide zijn zich bewust dat:
 
• De therapeut is aangesloten bij de VBAG en heeft zich daarmee gecommitteerd te handelen conform de VBAG-regelgeving.
 
• De therapeut heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntgegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens.
 
• Therapeuten van de VBAG verplicht zijn een actuele tarievenlijst op de eigen website te plaatsen.
 
• De therapeut de cliënt correct dient door te verwijzen naar een arts of collega-therapeut, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 
• De therapeut verplicht is om informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken in alle fasen van de behandeling.
 
• Jij de therapeut vrijwillig bezoekt en de voorgestelde therapie vrijwillig ondergaat.
 
• Jij je als cliënt verplicht om, middels het intake- en anamneseformulier, eerlijke en relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 
• Jij als cliënt het recht tot inzage in het eigen dossier hebt.
 
• Jij bij een klacht over de behandeling in eerste instantie met de therapeut in gesprek gaat. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (www.quasir.nl) conform de wkkgz.
 
• Beëindiging van de behandeling met wederzijds goedvinden te allen tijde kan geschieden.
 
• De therapeut de overeenkomst alleen eenzijdig kan beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. Dit dient duidelijk beargumenteerd te zijn.
 
• Betaling van de behandelingen in onderling overleg geschiedt waarbij contant betaald kan worden.
 
• De therapeut de factuur via de mail aan de cliënt verstuurd.
 
Privacy
• Je hebt tevens kennis genomen van de privacy richtlijnen en de algemene voorwaarden en geeft toestemming voor het bewaren van zijn/haar persoonlijke gegevens.